Tijela Centra

UPRAVNO VIJEĆE Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće, koje se imenuje na mandat od četiri godine. Upravno vijeće obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Statuta. Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave za čije područje … Nastavi čitati Tijela Centra