UPRAVNO VIJEĆE

Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće, koje se imenuje na mandat od četiri godine. Upravno vijeće obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Statuta.
Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave za čije područje se osniva centar za socijalnu skrb.

Upravno vijeće donosi poslovnik kojim utvrđuje način rada i donošenje odluka na sjednicama.

Ovlasti članova upravnog vijeća te druga pitanja rada upravnog vijeća osnivač utvrđuje aktom o osnivanju, odnosno statutom centra u skladu sa zakonom.

Članovi Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Karlovac:

 1. MIRJANA STOJKOVIĆ dipl.učit.s pojačanim programom iz matematike. – predsjednica,
 2. INES STRELJAK. mag.prim.educ – zamjenica predsjednice
 3. NATAŠA HORVAT dipl.def.soc.pedagog – član
 4. DIJANA GORŠČAK dipl.soc.radnik. – član predstavnik radnika
 5. ANAMARIJA RADOČAJ mag.educ.hrvatskog jezika i književnosti – član

 

RAVNATELJ

U skladu s člankom 132. Zakona o socijalnoj skrbi, centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj. Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, aktom o osnivanju i statuom centra. Ravnatelja centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Za ravnatelja centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit te u odnosu na kojeg ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Mandat ravnatelja centra za socijalnu skrb traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Ravnatelja centra za socijalnu skrb u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba koju odredi ravnatelj, a ista mora ispunjavati uvjete za ravnatelja.

Zamjenik ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća slijedeće poslove:

 • predlaže godišnji plan i program rada centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje
 • vodi poslovanje centra
 • predstavlja i zastupa centar
 • predlaže upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi upravno vijeće
 • podnosi upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju centra
 • donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima centra

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Karlovac: MIRJANA Pogačić, dipl.soc.radnik tel. 047 415 461,mob 099 273 11 77

 

STRUČNO VIJEĆE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

Centar za socijalnu skrb ima stručno vijeće kojeg čine svi stručni radnici centra za socijalnu skrb.

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima
 • ustroju centra za socijalnu skrb i podružnice
 • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb
 • godišnjem planu i programu rada centra za socijalnu skrb
 • potrebi dodatnog stručnog usavršavanja
 • drugim pitanjima utvrđenim statutom Centra
Skip to content