Natječaj za izbor ravnatelja/ice

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16) te čl. 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Karlovac, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Karlovac, sukladno Odluci donesenoj na sjednici 26.09.2016., raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Karlovac

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente, u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • domovnicu
 • diplomu o stručnoj spremi
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje o položenome stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda  da  se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
 • životopis.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Karlovac, Ivana Meštrovića 10, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Karlovac

Natjecaj-za-ravnatelja-icu (pdf)