Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019 i 64/2020), čl. 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Karlovac i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Karlovac Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Karlovac, klasa:080-02/20-01/1 urbroj:2133-72-05-23-20-2  od 30.09. 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Karlovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Karlovac.

Za ravnatelja/icu može biti izabran/a i ime­novan/a osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Karlovac uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Centra sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Centra.

Uz prijavu na javni natječaj (u nastavku teksta: natječaj) kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom stažu od najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi (ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca),
 • uvjerenje o položenome stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Karlovac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Karlovac u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Javni natječaj za ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Karlovac – ne otvarati«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Karlovac, Ivana Meštrovića 10, 47000 Karlovac.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Karlovac zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za socijalnu skrb Karlovac

 

Skip to content