Natječaj – psiholog (m/ž)

Na temelju čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Karlovac, te čl. 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Karlovac, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Karlovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (m/ž):

 • psihologa I. vrste na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije,
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 258. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22),
 • poznavanje rada na računalu,
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22),
 • priznato pravo na obavljanje psihološke djelatnosti.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • preslik diplome
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca iz kojih će biti vidljivo radno iskustvo u struci)
 • preslik dokaza o priznatom pravu na obavljanje psihološke djelatnosti.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje
//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Karlovac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Karlovac u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Javni natječaj«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Karlovac, Ivana Meštrovića 10.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Centar za socijalnu skrb Karlovac pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pisanom provjerom znanja i provođenjem usmenog razgovora), o čemu će kandidati biti obaviješteni naknadno elektroničkom poštom.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvršenog izbora putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Karlovac https://czss-karlovac.hr/.

Centar za socijalnu skrb Karlovac

Natjecaj za psihologa 2022 (pdf)

Skip to content