Natječaj – psiholog (m/ž) projekt “Obitelj u Centru”

Na temelju članka članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Karlovac i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/1308, UR. BROJ: 524-08-01-01/5-21-2, od 09.11.2021. godine, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.12.0032, „Obitelj u Centru“, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Karlovac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za zasnivanje radnog odnosa, s punim radnim vremenom u Centru za socijalnu skrb Karlovac, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta „Obitelj u Centru“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda

Za slijedeće izvršitelje:

 1. psiholog – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (m/ž)

Kandidati/kandidatkinje za radno mjesto pod br. 1. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije,
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 258. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22),
 • završena dodatna izobrazba iz tehnike savjetodavnog rada ili drugih terapijskih tehnika
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22)
 • poznavanje rada na računalu
 • priznato pravo na obavljanje psihološke djelatnosti.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • Preslik diplome
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od objave natječaja
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca iz kojih će biti vidljivo radno iskustvo u struci)
 • Dokaz o završenoj dodatnoj izobrazbi iz tehnike savjetodavnog rada ili drugih terapijskih tehnika
 • Preslik dokaza o priznatom pravu na obavljanje psihološke djelatnosti

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Karlovac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose Centru za socijalnu skrb Karlovac u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom „Javni natječaj“, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Karlovac, Ivana Meštrovića 10.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge u javnom natječaju.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Centar za socijalnu skrb Karlovac pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pisanom provjerom znanja i provođenjem usmenog razgovora), o čemu će kandidati biti obaviješteni naknadno elektroničkom poštom.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvršenog izbora putem web – stranice Centra za socijalnu skrb Karlovac https://czss-karlovac.hr./

Natjecaj – psiholog – projekt Obitelj u Centru (pdf)

Skip to content