Natječaj – dipl. soc. radnik/ca / mag. socijalnog rada

Na temelju članka 14. st.1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 32/17) i članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb, Karlovac ravnateljica Centra, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

dipl. socijalnog radnika ili mag. socijalnog rada – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

  • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
  • jedna godina radnog iskustva u struci
  • položen stručni ispit
  • da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“157/13, 152/14, 99/15 ,52/16 i 16/17)

Prijavi treba priložiti sljedeće dokumente (može i neovjerene preslike):

  • domovnicu
  • životopis
  • diplomu o stručnoj spremi
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Karlovac, Karlovac, I. Meštrovića 10, s naznakom «za natječaj».
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Karlovac

Natjecaj-soc-radnik-ca (pdf)