Natječaj – blagajnik/likvidator – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb, Karlovac ravnateljica Centra, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

blagajnika-likvidatora – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

  • SSS, srednja škola ekonomskog usmjerenja
  • jedna godina radnog iskustva
  • da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“157/13, 152/14, 99/15 ,52/16 i 16/17)

Prijavi treba priložiti sljedeće dokumente (može i neovjerene preslike):

  • domovnicu
  • životopis
  • svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
  • uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Kandidat/kinja koji-a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web–stra¬nici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zaposljavanju.pdf).

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kinjom zatražit će se izvornici navedenih dokumenata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Karlovac, Karlovac, I. Meštrovića 10, s naznakom «za natječaj».

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Karlovac

Natjecaj za blagajnika (pdf)