Javni natječaj za prijem pripravnika

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,123/19), Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o broju pripravnika za 2020. godinu u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2020. godinu, klasa: 112-06/20-01/10, urbroj: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 6. srpnja 2020. godine i članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Karlovac, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Karlovac, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za sljedeća zvanja:

  1. socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica- VII/1- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
  2. pravnik – 1 izvršitelj/ica – VII/1- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Uvjeti – na natječaj se mogu javiti:

  • nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,98/19 i 64/20)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
  • preslik diplome
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
  • uvjerenje o nezaposlenosti HZZZ-a
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljavanju.pdf
).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Centar za socijalnu skrb Karlovac, Ivana Meštrovića 10, 47000 Karlovac, s naznakom: »Za natječaj«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Karlovac

Skip to content