Pristup informacijama Centra za socijalnu skrb Karlovac

Sloboda informiranja odnosno pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje jest:

Zakon o pravu na pristup informacijama – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 25/13 i 85/15)

Centar za socijalnu skrb Karlovac omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio Centru  zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji. 
Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati:

  • na adresu: Centar za socijalnu skrb Karlovac, Ivana Meštrovića 10, Karlovac, 47000
  • na broj fax-a047/415463
  • elektroničkom poštom na adresu: korisnik034@mspm.hr

NAPOMENA: Urednost zahtjeva nije uvjetovana korištenjem pomoćnih obrazaca

 

Službenik za informiranje:
Monika Mačečević, dipl.iur
tel: 047/414-288, fax: 047/415-463, email: korisnik034@mspm.hr

 

Odluka o određivanju službenika za informiranje Centra za socijalnu skrb Karlovac

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na broj telefona 047 414011,ili osobno u Prijemnom uredu Centra ( soba19) ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 8.00 do 13.00 sati.

Na pristup informacijama u postupcima pred Centrom ne plaća se pristojba, ali Centar ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

O zahtjevu za pristup informaciji Centar će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a taj se rok može produžiti za još dodatnih 15 dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Centra, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je produljenje neophodno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije te ako je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa.
Centar će ograničiti pristup informaciji u slučajevima taksativno propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Isto se dostavlja Obrascem za ponovnu uporabu informacija.

Prilog uputi za provedbu clanka 13 ZPPI (pdf) 

 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godisnje_izvjesce_2019 (pdf)
Godisnje_izvjesce_2019 (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu:

Godisnje_izvjesce_2017 (pdf)
Godisnje_izvjesce_2017 (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu:

Godisnje_izvjesce_2016 (pdf)

Službenik za zaštitu podataka: Jasenka Poletti
tel: 047/414-288, email: jpoletti@socskrb.hr Sluzbenik za zastitu podataka (pdf)
Skip to content